Zarządzanie projektami współfinansowanymi z EFS w ramach Priorytetów 8, 9, 10 RPO WM 2014-2020


Adresaci:

Adresatami szkolenia są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele instytucji, które pozyskują/pozyskały dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektów w ramach Priorytetów 8, 9, 10  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

 

 

Cel szkolenia:

Rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS 2014-2020 w ramach RPO WM oraz wprowadzenie do sprawozdawczości projektów w systemie SL 2014.

 

 

 

Program:

 1. Wprowadzenie

 

 1. Wskaźniki projektu, postęp rzeczowy:
 • Rodzaje i poziomy wskaźników w projekcie
 • Monitoring oraz dokumentowanie wskaźników w projekcie
 • Trwałość projektu oraz wskaźniki trwałości- terminy, dokumentowanie, sprawozdawczość
 • Sprawozdawczość postępu rzeczowego w systemie SL

 

 1. Zarządzanie równością w projekcie:
 • Założenia polityki równości szans i płci w projekcie
 • Rozwiązania na rzecz równości w procesie rekrutacji
 • Działania na rzecz równości w obszarze realizacji działań w projekcie oraz zarządzania zespołem projektu
 • Sprawozdawczość związana z polityką równości w projekcie

 

 1. Rekrutacja w projekcie:
 • Grupa docelowa i jej kwalifikowalność
 • Elementy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • Wzory dokumentów rekrutacyjnych

 

 1. Lista kontrolna realizacji projektu:
 • Obszary kontroli projektu: personel, finanse, uczestnicy projektu,
 • Dokumenty niezbędne do wykazania w poszczególnych obszarach kontroli projektu.

 

 1. Podsumowanie szkolenia

 

 

 

Korzyści:

 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS w ramach Priorytetów 8, 9, 10 RPO WM 2014-2020.
 • Nabycie wiedzy z zakresu sprawozdawczości w systemie SL 2014.
 • Nabycie/poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania równością w projekcie.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

 

 

 

Prowadząca:

Niezależna specjalistka i certyfikowana trenerka (Certyfikat MATRIK-Akademia dydaktyki, Certyfikat MRR-trener kluczowy ROEFS, Certyfikat ERAC-European Regional Affairs Consultants) z zakresu funduszy europejskich, budowania projektów, zarządzania projektami. Zrealizowała około 4000 godzin szkoleniowych w latach 2007-2014, prowadziła szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich m. in dla: MARR S.A, Europoint, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet JP II w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, WSB-NLU Nowy Sącz, MISTiA, Fundacja Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie, Związek Centralny Dzieła Kolpinga, Kolping Society w Ugandzie, Tanzanii, Ruandzie (dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju dla krajów Afryki), wielu jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Poronin, Gmina Brzeszcze, Gmina Koniusza, Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Odbyła 6-miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli w 2007 r. (Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Sprawy Gospodarcze i Monetarne). Koordynatorka projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Autorka i współautorka projektów społecznych  w ramach programów finansowanych m.in. z EFS 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020 takich jak: SPO RZL, POKL, RPO, PO WER.

 

 

 

Cena: 480 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 26.01.2018 r.

 

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.