Zamówienia publiczne w projektach UE – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztat z uwzględnieniem nowelizacji przepisów


Adresaci:

Beneficjenci środków UE – kadra zarządzająca, pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele instytucji, które pozyskują dotacje na finansowanie i realizację projektów z funduszy Unii Europejskiej.

 

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami dot. przepisów Prawa zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych.

 

Program:

 1. Wprowadzenie
 1. Aktualny stan prawny dot. zamówień publicznych:
 • Omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy PZP oraz wybranych przepisów wykonawczych do ustawy;
 • Ostatnie nowelizacje PZP, ich wpływ na system zamówień publicznych w projektach UE.
 1. Procedura przeprowadzenia zamówień publicznych w projektach UE – warsztat praktyczny:

      a) Czynności Zamawiającego przed wszczęciem postępowania:

 • Ustalenie wartości zamówienia;
 • Opis przedmiotu zamówienia;
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz);
 • Wybór trybu udzielenia zamówienia.

      b) Czynności Zamawiającego po wszczęciu postępowania:

 • Zamieszczanie/publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia;
 • Możliwości i konsekwencje wprowadzenia zmian do treści siwz;
 • Wykluczenie wykonawców z postępowania – przesłanki;
 • Odrzucenie ofert – przesłanki;
 • Wybór najkorzystniejszej oferty;
 • Unieważnienie postępowania – przesłanki.

      c) Czynności Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego i podpisaniem umowy:

 • Wybór najkorzystniejszej oferty;
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych;
 • Dokumentowanie postępowania.

      d) Czynności Zamawiającego związane z realizacją umowy:

 • Zamówienia dodatkowe;
 • Zamówienia uzupełniające na usługi;
 • Zamówienia uzupełniające na dostawy;
 • Stosowanie prawa opcji;
 • Zmiany w umowie.
 1. Najczęściej popełniane błędy i naruszenia ujawniane w toku audytów i kontroli obszaru zamówień publicznych w projektach unijnych.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach UE.

 3. Pytania i odpowiedzi.

 4. Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z trenerem.

 

 

Korzyści:

 • Nabycie praktycznej wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie przygotowania i prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne  w trakcie realizacji projektów  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Stworzenie odpowiedniej dokumentacji dot. postępowań o zamówienia publiczne w ramach realizacji projektów.
 • Poznanie najczęstszych błędów i problemów identyfikowanych w toku audytów i kontroli projektów unijnych.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

 

 

Prowadzący:

Ekspert ekonomiczny i finansowy, główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Urzędu Marszałkowskiego, konsultant i trener zajmujący się na co dzień problematyką kontroli projektów UE, nieprawidłowości i ewaluacji funduszy strukturalnych, zamówień publicznych, pomocy publicznej w projektach UE, zarządzaniem i rozliczaniem projektów UE itp. Prowadzone w całej Polsce szkolenia i wykłady to przede wszystkim praktyka poparta szerokim doświadczeniem.

 

 

Cena: 590 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 14.03.2018 r.

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.