Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Małopolsce w ramach Poddziałania 9.2.1 C RPO WM 2014-2020 – warsztat aplikacyjny


Adresaci:

Adresatami szkolenia są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele organizacji zajmujący się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na dofinansowanie projektów dla dzieci i młodzieży.

 

 

Cel szkolenia:

Rozwinięcie kompetencji w zakresie budowania projektów i  skutecznego pozyskiwania środków z RPO WM (EFS) w latach  2014-2020 na wsparcie tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

 

Program:

 1. Wprowadzenie

 

 1. Prezentacja założeń RPO WM 2014-2020 w ramach możliwości dofinansowania placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży:
 • Typy możliwych do dofinansowania działań, projektów
 • Założenia małopolskiego modelu placówek wsparcia dziennego
 • Wymogi lokalowe i sanitarne, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 13.10.2015
 • Wymogi odnośnie grupy docelowej projektów placówek wsparcia dziennego
 • Wymogi odnoście obowiązkowych wskaźników projektowych
 • Wymogi odnośnie trwałości projektu
 • Poziom dofinansowania, poziom wkładu własnego

 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu placówek wsparcia dziennego w ramach RPO WM 2014-2020:
 • Cele, wskaźniki rezultatu, wskaźniki produktu obowiązkowe w projektach placówek wsparcia dziennego
 • Charakterystyka grupy docelowej, opis potrzeb grupy, barier, zasady opisu sposobu rekrutacji grupy w projektach placówek wsparcia dziennego
 • Analiza ryzyka – czynniki ryzyka, sposoby zapobiegania ryzyku, minimalizowania ryzyka
 • Charakterystyka zadań przewidywanych do realizacji w projekcie, dobór wskaźników do zadań, sposoby rozliczania zadań w projekcie w ramach RPO WM 2014-2020
 • Potencjał wnioskodawcy: potencjał finansowy, kadrowy, techniczny, społeczny
 • Zasady związane z zarządzaniem projektem
 • Harmonogram realizacji projektu – zasady konstruowania etapów realizacji projektu placówek wsparcia dziennego

 

 1. Budżet projektu oraz zasady kwalifikowania wydatków w projekcie placówek wsparcia dziennego:
 • Limity na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych
 • Możliwe koszty finansowania personelu w projekcie
 • Limity na dostosowanie budynków, pomieszczeń do potrzeb projektu
 • Limity w kosztach pośrednich na finansowanie kosztów obsługi administracyjnej, promocji, zarządzania
 • Możliwe kwalifikowane koszty i koszty niekwalifikowane
 • Wymagany wkład własny i sposoby finansowania wkładu własnego, w tym wkład rzeczowy

 

 1. Podsumowanie szkolenia

 

 

Korzyści:

 • Identyfikacja możliwych do finansowania i realizacji projektów placówek wsparcia dziennego w ramach RPO WM 2014-2020 działających na terenie Województwa Małopolskiego.
 • Nabycie wiedzy z zakresu zasad wypełniania wniosku aplikacyjnego.
 • Nabycie umiejętności definiowania kluczowych elementów projektu jak cele, wskaźniki, zadania, ryzyko.
 • Nabycie wiedzy w zakresie finansowych aspektów projektów, możliwych kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania budżetów projektów.

 

 

Prowadząca:

Niezależna specjalistka i certyfikowana trenerka (Certyfikat MATRIK-Akademia dydaktyki, Certyfikat MRR-trener kluczowy ROEFS, Certyfikat ERAC-European Regional Affairs Consultants) z zakresu funduszy europejskich, budowania projektów, zarządzania projektami. Zrealizowała około 4000 godzin szkoleniowych w latach 2007-2014, prowadziła szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich m. in dla: MARR S.A, Europoint, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet JP II w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, WSB-NLU Nowy Sącz, MISTiA, Fundacja Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie, Związek Centralny Dzieła Kolpinga, Kolping Society w Ugandzie, Tanzanii, Ruandzie (dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju dla krajów Afryki), wielu jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Poronin, Gmina Brzeszcze, Gmina Koniusza, Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Odbyła 6-miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli w 2007 r. (Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Sprawy Gospodarcze i Monetarne). Koordynatorka projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Autorka i współautorka projektów społecznych  w ramach programów finansowanych m.in. z EFS 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020 takich jak: SPO RZL, POKL, RPO, PO WER.

 

 

Cena: 480 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 15.06.2018 r.

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.