Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 2014-2020 z uwzględnieniem nowych zasad dot. równości szans i płci


Adresaci:

Adresatami szkolenia są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele instytucji, które pozyskały dotacje na finansowanie projektów  w Priorytetach 8, 9, 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.  

 

 

Cel szkolenia:

Rozwinięcie kompetencji w zakresie prawidłowego stosowania procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z EFS 2014-2020 w ramach RPO WM z uwzględnieniem nowych zasad dot. równości szans i płci we wdrażaniu projektów EFS.  

 

 

Program:

 1. Wprowadzenie
 1. Personel projektu:
 • Sposoby angażowania personelu do projektu,
 • Umowy, wymagane oświadczenia, ewidencja czasu pracy,
 • Prowadzenie bazy personelu
 • Koszty kwalifikowane związane z angażowaniem personelu
 1. Uczestnicy projektu (grupa docelowa):
 • Regulamin Rekrutacji w projekcie
 • Dokumentowanie kwalifikowalności UP,
 • Prowadzenie bazy UP
 • Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w projekcie
 1. Promocja projektów:
 • Minimalne wymogi związane z promocją projektów
 • Sposoby promocji projektów
 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 1. Zmiany w projektach
 1. Obowiązki przechowywania dokumentów
 1. Nowe zasady dot. równości szans i płci w procesie wdrażania projektu EFS
 1. Sprawozdawczość rzeczowo-finansowa – wniosek o płatność w systemie SL 2014:
 • Postęp finansowy
 • Postęp rzeczowy
 • Rozliczanie wskaźników produktu
 • Rozliczanie wskaźników rezultatu
 • Informacje o projekcie
 1. Podsumowanie szkolenia

 

 

Korzyści:

 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie prawidłowego stosowania procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z EFS w ramach Priorytetów 8, 9, 10 RPO WM 2014-2020.
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej projektów EFS i wypełniania wniosku o płatność w systemie SL 2014.
 • Nabycie wiedzy nt. nowych zasad dot. równości szans i płci w procesie wdrażania projektów EFS.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

 

 

Prowadząca:

Niezależna specjalistka i certyfikowana trenerka (Certyfikat MATRIK-Akademia dydaktyki, Certyfikat MRR-trener kluczowy ROEFS, Certyfikat ERAC-European Regional Affairs Consultants) z zakresu funduszy europejskich, budowania projektów, zarządzania projektami. Zrealizowała około 4000 godzin szkoleniowych w latach 2007-2014, prowadziła szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich m. in dla: MARR S.A, Europoint, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet JP II w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, WSB-NLU Nowy Sącz, MISTiA, Fundacja Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie, Związek Centralny Dzieła Kolpinga, Kolping Society w Ugandzie, Tanzanii, Ruandzie (dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju dla krajów Afryki), wielu jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Poronin, Gmina Brzeszcze, Gmina Koniusza, Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Odbyła 6-miesięczny staż
w Parlamencie Europejskim w Brukseli w 2007 r. (Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Sprawy Gospodarcze i Monetarne). Koordynatorka projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Autorka i współautorka projektów społecznych  w ramach programów finansowanych m.in. z EFS 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020 takich jak: SPO RZL, POKL, RPO, PO WER.

 

 

Cena: 480 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 16.07.2018 r.

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.