Realizacja i rozliczanie projektów EFRR 2014-2020


Adresaci:

Adresatami szkolenia są pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele instytucji, które pozyskują dotacje na finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

 

Cel szkolenia:

Rozwinięcie kompetencji w zakresie prawidłowego stosowania procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z EFRR 2014-2020 oraz sprawozdawczość projektów w systemie SL 2014.

 

 

Program:

 1. Wprowadzenie

 

 1. Kwalifikowalność, a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – najnowsze zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów ustawowych:
 • Zmiana definicji wykonawcy w nowych Wytycznych kwalifikowalności:
 • Kiedy zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, wewnętrzny regulamin wyboru wykonawców?

 

 1. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności:
 • Matryca logiczna kwalifikowalności.
 • Środki trwałe dla potrzeb projektu – zakup, czy amortyzacja?
 • Trwałość projektu – istotne zmiany.
 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR – istotne różnice.
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty i stawki ryczałtowe – jak je rozliczać, jak dokumentować?)

 

 1. Wprowadzenie danych pracowników merytorycznych do Bazy personelu w systemie SL2014.

 

 1. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014:
 • Wnioski o płatność w systemie SL2014
 • Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy).
 • Przygotowanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki i przesłanie do opiekuna projektu.

 

 1. Pytania i odpowiedzi.

 

 1. Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z trenerem.

 

 

Korzyści:

 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie prawidłowego stosowania procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z EFRR 2014-2020.
 • Nabycie wiedzy z zakresu zasad wypełniania wniosku o płatność w systemie SL 2014.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów oraz realizacji projektów finansowanych z EFRR.

 

 

Prowadzący:

Ekspert ekonomiczny i finansowy, główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Urzędu Marszałkowskiego, konsultant i trener zajmujący się na co dzień problematyką kontroli projektów UE, nieprawidłowości i ewaluacji funduszy strukturalnych, pomocy publicznej w projektach UE, zarządzaniem i rozliczaniem projektów UE itp. Prowadzone w całej Polsce szkolenia i wykłady to przede wszystkim praktyka poparta szerokim doświadczeniem.

 

 

Cena: 550 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 24.10.2018 r.

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.