Księgowość w projektach UE


Adresaci:

Beneficjenci środków UE – kadra zarządzająca, pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele instytucji, które pozyskują dotacje na finansowanie i realizację projektów z funduszy Unii Europejskiej, osoby zajmujące się rozliczaniem projektów UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym, kierownicy projektów, osoby nadzorujące rozliczanie projektów UE.

 

 

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie prawidłowego rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE z uwzględnieniem obowiązujących zmian w aktualnym okresie programowania 2014-2020.  

 

 

Program:

 1. Wprowadzenie
 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie UE i polskim.
 1. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020.
 1. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:
  • Polityka rachunkowości (dobre praktyki)
  • Zakładowy plan kont
  • System informatyczny
 1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem.
 1. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów.
 1. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego.
 1. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego:
  • Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
  • Terminy i warunki przeksięgowań – w tym praktyczne przykłady
  • Ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
  • Ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
  • Dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
  • Konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
 2. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu.
 1. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.
 1. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie:
  • Wymagania wynikające z przepisów prawa
  • Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady
 1. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych – omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.
 1. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość.
 1. Archiwizacja dokumentów – najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady:
 • Terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa, a termin wynikający z umowy o dofinansowanie
 • Sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)
 1. Case studies – omówienie praktycznych przykładów (plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.).
 1. Pytania i odpowiedzi – omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników.
 1. Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z trenerem.

 

 

Korzyści:

 • Poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie księgowości projektów współfinansowanych z funduszy Unii Euopejskiej.
 • Nabycie/rozwinięcie umiejętności kontraktowania, dokumentowania i księgowania wydatków w projektach UE.
 • Poznanie typowych błędów popełnianych przy realizacji i rozliczaniu projektów.
 • Pozyskanie praktycznych informacji dot. księgowości projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów, wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

 

 

Prowadzący:

Ekspert ekonomiczny i finansowy, główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Urzędu Marszałkowskiego, konsultant i trener zajmujący się na co dzień problematyką kontroli projektów UE, nieprawidłowości i ewaluacji funduszy strukturalnych, zamówień publicznych, pomocy publicznej w projektach UE, zarządzaniem i rozliczaniem projektów UE itp. Prowadzone w całej Polsce szkolenia i wykłady to przede wszystkim praktyka poparta szerokim doświadczeniem.

 

 

Cena: 550 zł + Vat (23% lub zw.)

Rabat 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Cena zawiera: Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, bufet w trakcie szkolenia.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: Do 20.06.2018 r.

 

 

Rezygnacja ze szkolenia:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia Zgłaszający powinni zapoznać się z Regulaminem szkoleń dostępnym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również jako szkolenie zamknięte (zlecone) w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu.